تعرفه خدمات چاپ با دستگاه دو ورقی چاپ با دستگاه دو ورقی

تعرفه قیمت چاپ با دستگاه دو ورقی

 از ۴۵*۶۰ سانتی متر الی  ۷۰*۵۰سانتی متر

تعداد رنگ قیمت واحد (ریال)
حداکثر حد اقل
تک رنگ مشکی ۵۵۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
تک رنگ ساختنی ۶۵۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰
دو رنگ ساختنی ۹۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰
سه رنگ ساختنی ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰
چهار رنگ همزمان ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
چهاررنگ + رنگ متالیک پنجم ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰