تعرفه خدمات چاپ با دستگاه جی تی او چاپ با دستگاه جی تی او

جدول قیمت چاپ با دستگاه جی تی او (GTO)

ابعاد کار از ۲۰*۳۰ سانتی متر الی ۵۰*۳۵سانتی متر

تعداد رنگ قیمت واحد (تومان)
حداکثر حد اقل
تک رنگ مشکی ۲۵۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰
تک رنگ ساختنی ۱۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰
دو رنگ ساختنی ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
سه رنگ ساختنی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
چهار رنگ همزمان ۱۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰
چهاررنگ + رنگ متالیک پنجم ۱۶۵٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰