تعرفه قیمت چاپ با دستگاه چهار و نیم ورقی قیمت چاپ با دستگاه چهار و نیم ورقی

قیمت چاپ با دستگاه چهار و نیم ورقی

 از ۹۰*۶۰ سانتی متر الی  ۷۰*۱۰۰سانتی متر

تعداد رنگ قیمت واحد (ریال)
حداکثر حد اقل
تک رنگ مشکی در تیراژ ۵۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۰۸۰٫۰۰۰
چهار رنگ همزمان در تیراژ ۵۰۰۰ ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴٫۳۰۰٫۰۰۰