صاحب امتیاز فارسی گرافیک / Concessionaire of farsigraphic


صاحب امتیاز سایت فارسی گرافیک : صاحب امتیاز سایت فارسی گرافیک آقای محمدرضا طالبی می باشد. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار طراحی شده توسط فارسی گرافیک محفوظ است و متعلق به آقای محمدرضا طالبی می باشد.
شایان ذکر است هرگونه سوء استفاده از سایت پیگرد قانونی در پی دارد. در صورت نیاز می توانید با شماره ۰۹۱۲۳۲۲۳۱۹۴ تماس حاصل فرمایید.
ایمیل ما:
farsigraphic@gmail.com
farsigraphic@ymail.com

The ownership of the Farsi graphic 
The ownership of the Farsi graphic site is belongs to Mr. Mohammad Reza Talebi (Designer & Graphist) . All of the material ownership and Intellectual Property of the works designed by Fasi graphic are reserved and belong to Mr. Mohammad Reza Talebi (Designer & Graphist)
It is worth noting that any abuse of the site results in prosecution. If you need, you can call 09123223194
Email:
farsigraphic@gmail.com
farsigraphic@ymail.com